Menu

Gebruikersovereenkomst bedrijfsauto

[Bedrijfsnaam] te [Plaats], in deze vertegenwoordigt door [Naam], [functie], hierna te
noemen werkgever

en

[Naam medewerk(st)er], personeelsnummer [nummer], werkzaam als [functie] bij
[Bedrijfsnaam], hierna te noemen werknemer:

Verklaren dat zij een gebruikersovereenkomst bedrijfsauto, verder te noemen auto, voor [duur]
zijn aangegaan. De navolgende voorwaarden zijn op deze overeenkomst van toepassing:

 • Werkgever verstrekt aan werknemer de auto ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden van de dienstbetrekking.
 • De auto is eigendom van werkgever en wordt in bruikleen gegeven aan werknemer.
 • Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder werknemer de auto kan gebruiken.
 • Door ondertekening aanvaardt werknemer alle voorwaarden van deze overeenkomst.

1. Aard en uitvoering

Het merk en type wordt door werkgever vastgesteld en aangeschaft. Het merk en type auto is gespecificeerd in het van deze overeenkomst onlosmakelijk deel uitmakend formulier “Aanvraag Bedrijfsauto”.

2. Rechten en plichten werknemer

 • Werknemer verklaart de auto in goede staat te hebben ontvangen en de auto te behandelen en te laten onderhouden volgens de richtlijnen van het instructieboekje van de fabrikant. Kosten voortvloeiende uit onzorgvuldig gebruik komen voor rekening van de werknemer.
 • Werknemer is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de auto.
 • Tijdens een ziekteperiode van de werknemer van 6 weken of langer, moet de auto ingeleverd worden bij werkgever.
 • Het is werknemer niet toegestaan zonder toestemming van de direct leidinggevende de auto tijdens verlof mee te nemen naar het buitenland.
 • Het is werknemer verboden de auto te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de bedrijfsdoelstellingen of het aanzien van de werkgever schade (kunnen) berokkenen, dan wel de grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden.
 • Werknemer is op de hoogte dat de auto uitsluitend bestuurd mag worden door personen met een in Nederland geldig rijbewijs.
 • Het is werknemer verboden de auto te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in onderhuur te geven en personen tegen betaling te vervoeren. Tevens is het verboden de auto te gebruiken voor rijlessen, deelname aan wedstrijden of rally’s of de auto te laten besturen door andere personen dan leden van het gezin of door werknemers van de werkgever.
 • Werknemer is op de hoogte dat werkgever het gebruik van de auto door de werknemer controleert op het zakelijk gebruik van de apparatuur. Door ondertekening van deze overeenkomst stemt de werknemer in met deze controle. Tevens verklaart werknemer zicht bereid alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om het zakelijk gebruik te kunnen onderbouwen.
 • Werknemer verklaart zich akkoord dat, indien gehandeld in strijd met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst, de naheffingsaanslagen loonheffing en een bedrag ter grootte van de correctienota’s werknemersverzekeringen inclusief eventuele boeten en rente die als gevolg van dit handelen worden opgelegd aan werkgever, zullen worden verhaald op werknemer.

3. Gebruik apparatuur *

hokjeDe werknemer wordt voor de uitoefening van zijn dienstbetrekking de auto ter beschikking gesteld die werknemer voor minder dan [aantal] km per jaar voor privé doeleinden gebruikt. Bij het belastbare loon van de werknemer wordt maandelijks een bedrag van € [bedrag] geteld voor het privégebruik van de auto.
hokjeDe werknemer wordt voor de uitoefening van de dienstbetrekking een auto ter beschikking gesteld die werknemer uitsluitend voor zakelijke doeleinden dient te gebruiken.
* Aankruisen wat van toepassing is.

4. Schade en diefstal

 • Werknemer dient afdoende beschermingsmaatregelen te treffen, zoals periodieke wachtwoorden, virusscanner, firewall en dergelijke ter bescherming van data op de apparatuur.
 • Werknemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging of diefstal van de auto.
 • In geval van schade of diefstal van de auto is werknemer verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur bij werkgever te melden. Werknemer dient tevens een ingevuld schadeformulier bij de werkgever in te leveren. Bij niet tijdig inleveren van het schadeformulier zijn de financiële gevolgen voor rekening van de werknemer.
 • Werknemer kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de auto ontstaan door verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid.
 • Bij elke tweede en volgende schade binnen een kalenderjaar door eigen schuld, is het door de verzekering gehanteerde eigen risico voor rekening van de werknemer.

5. Boetes en gebruik van alcohol en andere middelen

 • Voor verkeersovertredingen waaruit een boete volgt, wordt geen vergoeding door de werkgever gegeven. Deze kosten komen geheel voor rekening van de werknemer.
 • De kosten (van welke aard dan ook) die voortvloeien uit het gebruik van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden (zoals alcohol en medicijnen) zijn steeds voor rekening van de werknemer.
 • De gevolgen van het intrekken van het rijbewijs zijn voor rekening van de werknemer. Indien de werknemer hierdoor niet in staat zou zijn op normale wijze zijn werkzaamheden uit te voeren (zulks uitsluitend ter beoordeling van de werkgever) dient de werknemer ernstig rekening te houden met ontslag uit de dienstbetrekking.

6. Verzekering

 • De werkgever zal de auto allrisk verzekeren alsmede een ongevallen/inzittendenverzekering afsluiten voor de gehele gebruiksperiode.
 • Kleding, bagage en privé-artikelen zijn niet verzekerd.

7. Fiscale verplichting werknemer

Eventuele belastingconsequenties m.b.t. het ter beschikking hebben van een auto van de werkgever komen voor rekening van de werknemer.

8. Termijn van gebruik

 • Werknemer dient de auto binnen de afgesproken bruikleentermijn dan wel bij beëindiging van het dienstverband of functieverandering op eerste verzoek in volledige staat te retourneren. Bij verzuim hiertoe, verbindt werknemer zich tot betaling van de rest(boek)waarde van de auto aan werkgever.
 • Indien werknemer na het einde van de bruikleenovereenkomst of na opzegging hiervan door werkgever niet onmiddellijk voldoet aan een verzoek van werkgever tot teruggave van de auto, verbeurt werknemer een boete van € [bedrag] voor iedere dag, dat werknemer, na bij aangetekende brief door werkgever vermaand te zijn, aan zijn verplichtingen niet voldoet.
 • Indien één van de genoemde gevallen in deze gebruikersovereenkomst zich voordoet, is werkgever bevoegd een geschil betreffende de teruggave van de auto aan het oordeel van de President van de arrondissementsrechtbank te [Plaats], rechtsprekende in kort geding, te onderwerpen.
 • Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart werknemer dat hij gevolgen van deze overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart.

Aldus verklaard, opgemaakt in tweevoud en ondertekend te [Plaats],

[Bedrijfsnaam]

............................. .............................
Naam: Naam:
Datum: Datum:


Aanvraagformulier Bedrijfsauto

Persoonsgegevens

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Functie:
Afdeling:
Personeelsnummer:

Auto gegevens

Kenteken
Categorie
Merk
Type
Catalogusprijs
Kleur
Lak
Bekleding


Kentekenbewijs deel 1 JA / NEE
Kentekenbewijs deel 2 JA / NEE
Groene kaart JA / NEE
Informatiemap JA / NEE
Tankpas JA / NEE

Extra opmerkingen

Deze auto is een vervanging van een andere auto
Medewerker levert auto in
Auto wordt overgedragen aan andere medewerker
Naam:

 
 
 

Aldus verklaard en ondertekend te [Plaats],

[Bedrijfsnaam]
............................. .............................
Naam: Naam:
Datum: Datum: