Menu

Arbeidsovereenkomst voorbeeld

Ondergetekenden:
Model bv, gevestigd aan Contractlaan 10, 1088 AT te Deventer, vertegenwoordigd
door persoon Piet Model, hierna te noemen werkgever.

en

werknemer Mark Baan , geboren te Olst d.d. 15 juni 1975, wonende aan
Werkpad 21, 1025 BC te Deventer, hierna te noemen werknemer, verklaren het
volgende te zijn overeengekomen:


Maak eenvoudig zelf een arbeidsovereenkomst met behulp van dit Word document.

Indiensttreding

Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst.

Tips van Mr. J. Ronhaar

Juridisch specialist in arbeidsrecht

Duur arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van 1 jaar.

De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat enige opzegging vereist is, na het verstrijken van 1 jaar.

De arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval, zonder dat enige opzegging vereist is, op het moment dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Het is verstandig om uitdrukkelijk vast te leggen wanneer en hoe de overeenkomst eindigt. Moet de overeenkomst bijvoorbeeld van te voren worden opgezegd of verloopt de overeenkomst automatisch na de periode van 1 jaar? En hoe zit het bijvoorbeeld in het geval dat de overeenkomst van rechtswege is verlengd?

Proeftijd

Voor deze arbeidsovereenkomst geldt een proeftijd van één maand. De proeftijd begint bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst.

Het niet opnemen van een proeftijdbeding kan grote financiële consequenties met zich mee brengen. In het proeftijdbeding moet de periode van de proeftijd worden vastgelegd. Indien niet of niet de juiste proeftijdperiode wordt vastgelegd, is het algehele proeftijdbeding ongeldig en is er niet sprake van een proeftijd.

Omvang arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor gemiddeld 40 uur per week.

Raadpleeg eventueel de CAO voor het gemiddeld aantal uren per week.

Werktijden

Per dag zal er 8 uur gewerkt worden. Er zal gewerkt worden op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur t/m 17:30 uur.
De werkgever heeft het recht om in overleg met de werknemer de werktijden te wijzigen.

Functie en Werkzaamheden

De werknemer treedt bij de werkgever in dienst in de functie van juridisch medewerker en zal de volgende werkzaamheden verrichten: overeenkomsten opstellen.

Het is verstandig om in het contract rekening te houden met de situatie dat de werknemer zijn normale werkzaamheden niet kan uitvoeren omdat er geen werk is. De werkgever kan in het contract vastleggen dat hij in deze situatie de werknemer andere werkzaamheden kan opdragen en de werknemer dit niet kan weigeren.

Salaris

De werknemer ontvangt een bruto-salaris van € 25 per uur.

De werkgever zal het loon en overige vergoedingen, na aftrek van de wettelijke verplichte inhoudingen, voldoen aan het einde van iedere kalendermaand door overmaking op de door de werknemer op te geven bankrekening.

De werkgever verstrekt de werknemer bij elke voldoening van het loon een loonstrookje.

Er zijn verschillende variaties mogelijk wat betreft het toekennen van een bonus zoals een dertiende maand. Het toekennen van een bonus kan bijv. afhankelijk worden gesteld van het functioneren van de werknemer of van het bedrijfsresultaat.

Vakantiedagen

De werknemer heeft per kalenderjaar recht op 25 vakantiedagen met behoud van loon.

De werkgever is verplicht de werknemer in de gelegenheid te stellen vakantiedagen op te nemen. De werkgever dient de vakantie vast te stellen overeenkomstig de wensen van de werknemer. De werkgever kan hiervan afwijken op grond van gewichtige redenen.
De opgebouwde maar niet genoten wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het einde van het kalenderjaar waarin die dagen zijn opgebouwd.
De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na verloop van 5 jaar op het tijdstip van de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantieaanspraak is ontstaan.

De werknemer heeft recht op een minimum aantal vakantiedagen per jaar. Het minimum aantal vakantiedagen is afhankelijk gesteld van de arbeidsduur.
Behalve recht op vakantiedagen kan een werknemer ook recht hebben op ATV-dagen. ATV staat voor arbeidstijdverkorting.

Vakantietoeslag

De vakantietoeslag bedraagt 8% van het bruto-jaarloon, genoten over de periode van 1 juni tot en met 31 mei. Uitbetaling van de vakantietoeslag vindt uiterlijk plaats in de maand mei.

Indien er een vaste vakantieperiode geldt of wanneer deze jaarlijks wordt vastgesteld, dan moet dit in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Overwerk

Indien de omstandigheden binnen de onderneming overwerk noodzakelijk maken en de werkgever aan werknemer een verzoek richt om overwerk te verrichten, is werknemer verplicht om over te werken.

Er is sprake van overwerk wanneer de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur wordt overschreden. Overwerk is toegestaan tot maximaal 10 uur per week.

Het is verstandig om in de arbeidsovereenkomst vast te leggen wanneer er precies sprake is van overwerk om zodoende conflicten te voorkomen.

Pensioen

Er is geen verplichte pensioenregeling.

Indien een werknemer niet wil deelnemen aan een pensioenregeling dan kan hij hier afstand van doen door middel van een afstandsverklaring..

Opzegging

Zowel de werkgever als werknemer is bevoegd de arbeidsovereenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn, tussentijds te beëindigen.

De opzegtermijn die de werkgever en werknemer in acht dient te nemen bedraagt één maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de kalendermaand.

De opzegtermijn die de werkgever in acht dient te nemen bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

  1. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;
  2. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
  3. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;
  4. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

De opzegtermijn die de werknemer in acht dient te nemen bedraagt één maand.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan de arbeidsovereenkomst alleen in de tussentijd worden opgezegd als dit schriftelijk is vastgelegd.
De werkgever kan in de arbeidsovereenkomst afwijken van de wettelijke opzegtermijnen en langere opzegtermijn overeenkomen.

Reiskostenvergoeding

De werknemer ontvangt een vergoeding voor de reiskosten woon-werkverkeer van € 0,19 per gereisde kilometer.
De reiskostenvergoeding is onbelast en maakt geen deel uit van het loon van de werknemer.

Naast een reiskostenvergoeding kan de werkgever ook een onkostenvergoeding en studiekostenregeling geven. Het is verstandig om dit in het arbeidscontract op te nemen.

Arbeidsongeschiktheid

Ingeval van arbeidsongeschiktheid is de werknemer verplicht onmiddellijk, in ieder geval voor aanvang van de werkdag, hiervan melding te geven aan de werkgever.

De werknemer is verplicht zich te houden aan de ziektevoorschriften die gelden binnen het bedrijf. Deze regels zijn als bijlage bij deze arbeidsovereenkomst gevoegd en maken deel uit van de arbeidsovereenkomst.

Indien de werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte is de werkgever verplicht minimaal twee jaar 70% van het bruto-loon door te betalen. In het arbeidscontract kunnen aanvullende regelingen opgenomen worden.
In de arbeidsovereenkomst kan de werkgever opnemen dat per ziekteperiode geen recht op loon bestaat op de eerste of eerste twee dagen van de ziekte (de zogeheten wachtdagen).

Concurrentiebeding

Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever verboden om zowel tijdens zijn dienstverband als gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging daarvan direct of indirect of op welke andere wijze dan ook betrokken te zijn bij, of medewerking te verlenen aan, activiteiten welke direct of indirect concurreren met de activiteiten van Model bv.

Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever verboden gedurende 1 jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, binnen een gebied van 100 kilometer van de vestigingsplaats van werkgever, tegen vergoeding of om niet, direct of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt of die gelijke diensten verleent als werkgever doet, of voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden te verrichten.
Bij schending van het concurrentiebeding verbeurt de werknemer ten gunste van de werkgever, na de mededeling van de werkgever over het bestaan van de overtreding, een directe, zonder ingebrekestelling, opeisbare boete van € 500 per overtreding en tevens € 50 voor elke dag dat de overtreding voortduurt. In plaats van deze boete kan de werkgever ook volledige schadevergoeding vorderen.

Een concurrentiebeding is aan een aantal dwingende wettelijke vereisten verbonden. De werkgever dient het functionele bereik, het geografische bereik en de geldingsduur van het concurrentiebeding vast te leggen.
Aan de schending van het concurrentiebeding kan een boete worden verbonden. Indien een werknemer het concurrentiebeding schendt kan de werkgever de
(ex-)werknemer een boete opleggen.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

De auteursrechten en industriële eigendomsrechten die voortvloeien uit de werkzaamheden en/of uitvindingen van de werknemer, verricht en gedaan tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst, blijven in eigendom toebehoren aan de werkgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle bescheiden en/of kopieën daarvan die zijn verkregen van de onderneming van de werkgever of diens klanten of cliënten, zijn en blijven eigendom van de werkgever.

Het is de werknemer verboden de hiervoor bedoelde bescheiden zonder schriftelijke toestemming van de werkgever in zijn particulier bezit te houden, te kopiëren of de bescheiden en/of kopieën daarvan aan derden ter inzage te geven.
De werknemer draagt op verzoek van de werkgever of bij het einde arbeidsovereenkomst onverwijld alle bescheiden en kopieën als hiervoor bedoeld over aan de werkgever.

Naast auteursrecht en intellectueel eigendom kan de werkgever ook in het arbeidscontact vastleggen hoe de werknemer dient om te gaan met bijv. bedrijfsmiddelen.

Tekenbevoegdheid

De werknemer is niet bevoegd om te tekenen namens de werkgever, tenzij de werkgever hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

Indien de werknemer tekenbevoegd is dient de werkgever het maximale bedrag in het arbeidscontract te vermelden.

Arbeids- en bedrijfsregels

De werknemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de geldende arbeids- en bedrijfsregels. Deze regels zijn als bijlage bij deze arbeidsovereenkomst gevoegd en maken deel uit van de arbeidsovereenkomst.

Toepasselijke recht

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze arbeidsovereenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

De werkgever kan een eenzijdig wijzigingsbeding opnemen in het arbeidscontract. De werkgever kan dan, onder bepaalde voorwaarden, de arbeidsovereenkomst te wijzigen.

Slotbepalingen

De ziektevoorschriften en de arbeids- en bedrijfsregels maken deel uit van deze arbeidsovereenkomst en vormen met deze arbeidsovereenkomst één geheel.

Door ondertekening verklaart werknemer met de inhoud van deze arbeidsovereenkomst bekend te zijn en akkoord te gaan, alsmede een getekend exemplaar van deze arbeidsovereenkomst te hebben ontvangen.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Deventer, op .

Handtekening werkgever

Handtekening werknemer