Menu

Voorbeeldzinnen Engelse brief

Aanspreking
algemeen directeur Managing Director (CEO)
manager manager
Ter attentie van For the attention of
Ter kennisgeving For information
Ter informatie For your information
Ter goedkeuring For approval
Volgens afspraak By agreement
Op uw verzoek At your request
Op verzoek van At the request of
Met dank retour Returned with thanks
Ter ondertekening For signature
Ter goedkeuring For approval
Vertrouwelijk Confidential
Persoonlijk Personally
Ter verdere afhandeling For further attention
Met verzoek om commentaar With request for comments
Met verzoek om terugzending With request to return
Volgens telefonische afspraak As agreed by telephone
Inleiding
De reden dat wij ons tot u richten is de volgende ... Our reason for contacting you is the following ...
Graag attenderen wij u op het volgende ... We would like to draw your attention to the following ...
Hartelijk bedankt voor uw belangstelling in samenwerking. Thank you for your interest in co-operation.
Hartelijk dank voor uw schrijven. We thank you for your letter.
Tot onze verbazing vernamen wij dat ... To our surprise, we learned that ...
Tot onze spijt hebben wij vernomen dat ... We learned with regret that ...
Helaas moeten wij u berichten dat ... We regret to inform you that ...
Het doet ons genoegen u op de hoogte te stellen van ... It is our pleasure to inform you of ...
Ik schrijf met betrekking tot ... I am writing in connection with ...
Naar aanleiding van uw verzoek om informatie ... Referring to your request for information ...
Uw brief van ... Your letter of ...
Vriendelijk bedankt voor uw telefonische aanvraag. Thank you for the enquiry you made on the phone.
Wij willen u informeren over ... We would like to inform you about ...
Zoals overeengekomen tijdens ... As we agreed during ...
Zoals vandaag telefonisch besproken ... As discussed today in or telephone conversation ...
Zoals verzocht in uw brief van ... As requested in your letter of ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn mij informatie te sturen over ... Would you be so kind as to send me information about ...
Bijlagen
Bijlage: Annex:
Als bijlage sturen wij u onze nieuwste catalogus mee. Enclosed please find our latest catalogue.
Een kopie van [document] treft u in de bijlage aan. A copy of the [document] is annexed hereto.
Bijgaand zenden wij u ... Enclosed please find ...
Een routebeschrijving is bijgevoegd. A route description has been enclosed.
In de bijlage vindt u de noodzakelijke technische specificaties. Enclosed please find the necessary technical specifications.
Onze prijzen treft u in bijgaande prijslijst aan. Please see our prices on enclosed price list.
Tot ons genoegen kunnen we ... bijsluiten. We are happy to enclose ...
U treft details aan over ... You will find particulars of ...
Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de bijlage. For the general terms please refer to the enclosures.
Voor meer informatiemateriaal verwijzen wij u naar de bijlage. For more information please refer to the enclosures.
Informatie
Nadere informatie is te vinden op: Further information:
Voor informatie kunt u contact opnemen met … For information, please contact ....
Uitgebreide informatie vindt u ook op internet onder het adres https://www. ... Complete information is to be found on internet at the address https://www. ...
Vragen
Indien u nog meer vragen heeft, staan wij graag tot uw beschikking. Should you have any further questions, we stand readily at your disposal.
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons te nemen. If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.
Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij .... Should you have any further questions, ... is at your service.
Wanneer u nog vragen heeft, wendt u zich dan tot .... For further inquiries please contact ...
Afsluiting
... zal u binnenkort contacteren om u de details toe te lichten. ... will contact you at an early date to explain the details.
Bij voorbaat dank. Thank you in advance.
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking. Thank you beforehand for your cooperation.
Bij voorbaat dank voor de moeite. Thanks in advance for your trouble.
Hartelijk bedankt voor uw interesse in onze organisatie. Thank you very much for your interest shown in our organization.
Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn. I hope this information has been useful to you.
Ik hoop op een positieve reactie van u. I look forward to a positive response from you.
In afwachting van uw antwoord, We look forward to receiving your reply
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. We look forward with interest to receiving your response.
Mag ik u hierover naderhand nog contacteren? I hope I may contact you later on this matter.
Wij hopen dat u begrip heeft voor onze positie. We hope you understand our position.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende ingelicht te hebben. We trust to have informed you sufficiently.
Zonder uw tegenbericht, If we do not hear anything to the contrary,