Menu

Formulier exit interview

Pas het formulier eenvoudig aan in het Word sjabloon zodat het optimaal bruikbaar is binnen jouw bedrijf.

VoorbeeldU heeft aangegeven onze organisatie te gaan verlaten. Wij willen graag een exit interview met u houden om inzicht te krijgen in de vertrekredenen van onze medewerkers. Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld om alle door u gewenste onderwerpen te bespreken. Wij stellen het erg op prijs als u voorafgaand aan het gesprek onderstaande vragenlijst in wilt vullen.


Persoonlijke gegevens

Naam:
Geboortedatum:
Huidige functie:
Afdeling:
Datum in dienst:
Vervult functie sinds:
Aantal werkuren per week:
Datum uitdiensttreding:


1. Uitdiensttreding

1.1 U verlaat onze organisatie i.v.m.:
ontslag op eigen verzoek
afloop tijdelijk contract
pensioen of prepensioen
afkeuring
op een andere grond, namelijk:
1.2 Hoe lang heeft u voor onze organisatie gewerkt?
korter dan één jaar vijf tot tien jaar
één tot drie jaar tien tot vijftien jaar
drie tot vijf jaar meer dan vijftien jaar
1.3 Aanvaardt u aansluitend aan de ontslagdatum een betrekking elders?
ja, namelijk bij:
nee
n.v.t. zie antwoord vraag 1.1
Toelichting:
1.4 Indien u elders een functie heeft aanvaard, wat is de reden van uw vertrek? (meerdere antwoorden mogelijk)
meer doorgroeimogelijkheden m.b.t. functieontwikkeling
meer doorgroeimogelijkheden m.b.t. salarisontwikkeling
hoger salaris in een vergelijkbare functie
mogelijkheid tot volgen van een studie
minder grote werkdruk
betere werksfeer
kortere reisafstand
andere reden, namelijk:
1.5 Zou u bereid zijn (geweest) om uw dienstverband met onze organisatie te handhaven? En zo ja, onder welke voorwaarden?
ja, onder de voorwaarde dat:
nee
n.v.t. zie vraag 1.1
1.5.1 Heeft u bovengenoemde voorwaarden kenbaar gemaakt bij uw leidinggevende en wat was daarvan het resultaat?
ja
nee
Toelichting:


2. Personeelsontwikkeling

2.1 Hoe vaak werd er met u een functioneringsgesprek/beoordelingsgesprek gevoerd?
1 x per jaar
2 x per jaar
Anders, namelijk:
2.2 Hoe vaak werd er met u een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld?
1 x per jaar
1 x per 3 jaar
Anders, namelijk:
2.2.1 Indien er afspraken zijn gemaakt m.b.t. uw ontwikkeling, zijn deze afspraken dan nagekomen?
ja
nee
Toelichting:
2.3 Werd er regelmatig werkoverleg gehouden en werden de daarin gemaakte afspraken nagekomen?
ja
nee
Toelichting:


3. Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

3.1 Bent u tevreden over de samenwerking met uw leidinggevende? Zo nee, waarom niet en hoe had dit verbeterd kunnen worden?
ja
Nee, reden:
Toelichting:
3.2 Bent u tevreden over de samenwerking met uw collega’s? Zo nee, waarom niet en hoe had dit verbeterd kunnen worden?
ja
Nee, reden:
Toelichting:
3.3 Bent u tevreden over de werkdruk? Zo nee, waarom niet en hoe had dit verbeterd kunnen worden?
ja
Toelichting:
Nee, reden:


4. Algemene vragen

4.1 Zijn er nog zaken die u wilt bespreken? Zo ja, geef dan met steekwoorden aan wat u naar voren wilt brengen.
ja
nee
Toelichting:
4.2 Gaat u akkoord dat het resultaat van dit interview ter kennis wordt gebracht van leidinggevenden en directie?
ja
nee
Toelichting:
4.3 Aanvullend op dit vragenformulier willen wij graag een exit gesprek met u houden. Wilt u hieraan meewerken?
ja
nee
Toelichting: